Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Powołana zarządzeniem burmistrza Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jelczu-Laskowicach działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.176.1238 ze zm.). Komisja zbiera się dwa razy w miesiącu. W jej skład komisji wchodzą: Przewodnicząca: Katarzyna Łucjan
Członkowie: Alina Wolska, Paweł Dymała, Mieczysław Bereźnicki, Agnieszka Teneta-Dudek, Michał Szelwach, Renata Kotas

Do zadań komisji należy m.in.:
1) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
2) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej;
3) Współudział w tworzeniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
4) Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi biorącymi udział w realizacji programu;
6) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz spotkań z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i narkotyków;
7) Współudział w realizacji programów profilaktycznych.

Komisja wszczyna postępowanie:
• na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
• na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
• z inicjatywy własnej.

TELEFON ZAUFANIA

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801 889 880, skierowany do osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich. Uzależnienia behawioralne to takie, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków) np. uzależnienie od hazardu, od Internetu lub komputera, pracoholizm czy uzależnienie od zakupów.

Infolinia 801 889 880 jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00.

PORADNIA LECZENIA ODWYKOWEGO (przyjmuje pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice):

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, pok. 54, ul. Bożka 13 Jelcz-Laskowice

wtorek, czwartek godz. 11.00 – 18.00; piątek godz. 7.30 – 14.25

PUNKT KONSULTACYJNY ds. UZALEŻNIEŃ MŁODZIEŻY Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, pok. 52, ul. Bożka 13 Jelcz-Laskowice

wtorek godz. 18:00 – 20:00

Terapeuta, specjalista ds. uzależnień udzieli Tobie i Twojemu dziecku bezpłatnej pomocy w postaci porady diagnostycznej lub terapii.

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice,

środa godz. 16.00 – 18.00

rejestracja telefoniczna: 607 239 485 – w godz. pracy punktu

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka