Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Gminna Loteria „Wygrywamy Podwójnie”
skierowana do mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Jak wziąć udział?

 1. Nabądź kupon zgłoszeniowy w recepcji Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice za symboliczną złotówkę w dniach od 10 września do 30 października. 
 2. Wypełnij czytelnie kupon zgłoszeniowy i wrzuć go do urny znajdującej się przy recepcji.
 3. Pamiętaj, że w razie wygranej, przy odbiorze nagrody konieczne będzie okazanie dowodu pełnego szczepienia w postaci Unijnego Certyfikatu Covidowego. 

Losowanie odbędzie się 30 października 2021 r. w Centrum Sportu i Rekreacji o godzinie 16.00, a także za pomocą relacji na żywo na profilu facebookowym Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice znajdującego się pod tym linkiem:

https://www.facebook.com/JLstronaoficjalna

Ważne: 
Cały dochód z loterii przeznaczony będzie na fundację „Po Prostu Razem”, która prowadzi Centrum Wolontariatu „Zielony Parasol” 

 • Plakat ,,Wygrywamy Podwójnie"
 • Ulotka szczepienia

 

 Regulamin loterii fantowej „Gminna Loteria Szczepimy się i wygrywamy podwójnie”.

 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Gminna Loteria Szczepimy się i wygrywamy podwójnie”.
 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno -Skarbowego we Wrocławiu.
 4. Podstawa prawna Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).
 5. Zasięg loterii fantowej Loteria organizowana jest na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
 6. Cel na który przeznacza się dochód z loterii fantowej Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony Fundację „Po Prostu Razem”, która prowadzi Centrum Wolontariatu „Zielony parasol”.
 7. Czas trwania loterii fantowej
  Loteria rozpocznie się w dniu 10.09.2021r. i zakończy się w dniu 05.11.2021r.
 1. Informacja dotycząca liczby kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:

 

1) Loteria obejmuje sprzedaż kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2) Organizator przewiduje sprzedaż 1500 sztuk kuponów loteryjnych. Cena jednego kuponu loteryjnego wynosi 1 złotych brutto. Poszczególne kupony loteryjne oznaczone są kolejnym numerem.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży kuponów loteryjnych

1) Sprzedaż kuponów loteryjnych odbywać się będzie dniach od 10.09.2021r. do 30.10.2021r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach przy ul. Oławskiej 46.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

1) Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

2) W loterii nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii.

3) Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4) Warunkiem uczestnictwa w loterii, jest posiadanie oświadczenia o pełnym zaszczepieniu się przeciwko wirusowi COVID w postaci UNIJNEGO CERTYFIKATU COVIDOWEGO dostępnego na Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mobilnej mObywatel w dniu odebrania/wydania nagrody.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

1) Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

  1. a) zakup kuponu loteryjnego za kwotę 1 zł brutto za sztukę w miejscu, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,
  2. b) prawidłowe wypełnienie kuponu loteryjnego obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, telefon kontaktowy) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. c) wrzucenie kuponu loteryjnego do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży kuponów loteryjnych, wskazanym w punkcie 9 regulaminu.

2) Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia tylko jednego losu.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

1) Nagrodami głównymi są:

  1. a) 2 x rowery miejskie o wartości 2700 złotych brutto.
  2. b) 1 x Irobot o wartości 899 złotych brutto.
  3. c) 1 x Telefon marki Motorola moto E6s o wartości 399 złotych brutto.
  4. d) 1 x Tablet Samsung Galaxy Tab at290 o wartości 499 złotych brutto.
  5. e) 1 x opaska Huawei Band 6 o wartości 219 złotych brutto.
  6. f) 2 x opaska Xiaomi Mi Band 4 o wartości 128 złotych brutto.
  7. g) 1 x głośnik JBL GO 3 o wartości 149 złotych brutto.
  8. h) 1 x żelazko Braun o wartości 199 złotych brutto.

2) Łączna wartość puli nagród wynosi 5192 złotych brutto.

3) Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży kuponów loteryjnych wynosi 346,13 %.

4) Fundatorem nagród jest Organizator.

5) Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród.

1) Losowanie nagród odbędzie się w dniu 30.10.2021r. o godzinie 16.00 w Centrum Sportu i Rekreacji, a także za pośrednictwem relacji na żywo udostępnionej na profilu facebookowym Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice znajdującego się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/JLstronaoficjalna.

2) Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.

3) Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Gminna Loteria Szczepimy się i wygrywamy podwójnie” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

4) W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych, a na końcu odbędzie się losowanie nagród głównych.

5) W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Gminna Loteria Szczepimy się i wygrywamy podwójnie” stwierdzi nieważność takiego kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone, aż do wyłonienia zwycięzcy.

6) Numer losu/kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważnego losu/kuponu. Posiadacz takiego losu/kuponu winien zgłosić się do Organizatora do 05.11.2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej (um.marketing@jelcz-laskowice.pl) lub skontaktować się telefonicznie (tel. +48 519 110 831)

7) W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym ww. punkcie, los zostanie uznany za nieważny, a Organizator dokona kolejnego losowania nieodebranej nagrody w innym terminie.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

1) Wydanie nagród głównych zwycięzcom nastąpi bezpośrednio po wyczytaniu i zgłoszeniu się zwycięzcy, bezpośrednio w trakcie trwania loterii lub do 05.11.2021r. po wcześniejszym umówieniu się z Organizatorem.

2) Warunkiem wydania nagrody, jest posiadanie oświadczenia o pełnym zaszczepieniu się przeciwko wirusowi COVID w postaci UNIJNEGO CERTYFIKATU COVIDOWEGO dostępnego na Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mobilnej mObywatel.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

1) W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Szczepimy i wygrywamy”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

2) Komisja Loterii „Szczepimy i wgrywamy” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

1) Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

2) Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

3) Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

4) Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Szczepimy i wygrywamy”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

5) Decyzja Komisji Loterii „Szczepimy i wygrywamy” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6) Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Przedawnienie roszczeń

1) Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

2) Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Klauzula Informacyjna RODO

1) Administratorem danych osobowych uczestników loterii jest Gmina Jelcz-Laskowice, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych -Laskowice, tel. 713817149, e-mail iod@jelcz-laskowice.pl.

3) Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu będą przetwarzane w celu udziału w loterii, natomiast dane dotyczące szczepienia będą przetwarzane w celu wydania nagrody zwycięzcom loterii.

4) Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona na piśmie.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7) Dane osobowe zostaną protokolarnie zniszczone do 30 dni po zakończeniu loterii.

8) Każdy uczestnik loterii posiada prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody (zgodę można cofnąć na piśmie złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 24).

9) Każdy uczestnik loterii ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w loterii.

 

 1. Postanowienia końcowe

1) Regulamin loterii „Szczepimy i wygrywamy” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscu sprzedaży kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

2) Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

 

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka