Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy. Jak się spisać i jakie dane trzeba podać?

Ostatni spis rolny w Polsce przeprowadzono w 2010 r. Od tego czasu wiele informacji straciło aktualność. Według Rocznika statystycznego rolnictwa w 2017 r. w woj. dolnośląskim działały 54 352 gospodarstwa indywidualne. Najwięcej z nich prowadziło działalność na obszarze od 2 do 5 ha – 14 458, na obszarze od 5 do 10 ha – 12 219 oraz na obszarze od 1 do 2 ha – 11 942. Wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych będą mieli czas na dokonanie spisu do 30 listopada.

 

  • Baner PSR

Spis jest obowiązkowy i samodzielny

Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy i obejmuje nie tylko rolników indywidualnych, ale także firmy i podmioty prawne związane z rolnictwem. Są różne metody dokonywania tych spisów – mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Halina Woźniak, p.o. dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu zaznaczyła, że spis powinien być samodzielny. Spisanie się rolników przez internet będzie wspierane poprzez rachmistrzów spisowych, którzy będą dzwonić do respondentów. Wszyscy rolnicy z dostępem do internetu mają obowiązek spisać się samodzielnie za pomocą interaktywnej aplikacji do samospisu.

Obowiązek spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, ale wynika on również z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zawartych w dokumencie “Światowy program spisów rolnych rundy 2020”. Wyniki spisu są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służy władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

  • Baner PSR

Kogo dotyczy spis i jakie dane trzeba podać?

Powszechny spis obejmuje gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Podlegający spisowi rolnicy udzielają informacji w formie samospisu za pomocą aplikacji na stronie www.spisrolny.gov.pl, wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny albo wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika. Wobec braku możliwości samodzielnego spisania się przez internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub udać się Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na stanowisku komputerowym.
Podczas wywiadu rolnicy muszą opowiedzieć o sprzedawanych w gospodarstwie rolnym produktach, o powierzchni użytków rolnych, strukturze dochodów (ile procent pochodzi z działalności rolniczej, ile z innych świadczeń takich jak emerytura czy renta) oraz posiadanych
zwierzętach. W spisie rolnym zbierane są również dane o osobach kierujących gospodarstwem rolnym, położeniu gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, tytule własności użytkach rolnych, produkcji ekologicznej czy rodzaju użytkowanych gruntów. Wszystkie dane zostaną oczywiście zanonimizowane.

https://spisrolny.gov.pl/

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka