Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w ogłoszeniach konkursowych na 2021 rok z zakresu:

 • wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym poprzez rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez krzewienie trzeźwości wśród mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechniania praw dziecka,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • działalności wspomagającej edukację, oświatę i wychowanie dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności,
 • aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Jelcza-Laskowic zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy,
  do wskazania osoby do składu komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert złożonych
  w otwartym konkursie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Burmistrz Jelcza-Laskowic wybiera do 3 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe zostanie przeprowadzony w drodze losowania.
 3. Burmistrz Jelcza-Laskowic powołuje komisje konkursową w składzie:
 4. 2 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz
 5. do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: um.pozytek@jelcz-laskowice.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice z dopiskiem „Komisja Konkursowa NGO 2020” w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2021 r. do godz. 15.30.

 

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka