Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Jelczu-Laskowicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. kadr
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym. 

 1. Nazwa i adres jednostki:

     Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach

 1. Witosa 41, I piętro, 55-220 Jelcz-Laskowice, tel. (71) 318-11-28

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

     stanowisko ds. kadr

     w wymiarze pełnego etatu. 

 

 1. Niezbędne wymagania:

-   obywatelstwo polskie,

  -  wykształcenie: wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do jego opisu, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku o profilu zbliżonym do naboru,

  -   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-   nieposzlakowana opinia,

 

 1. Dodatkowe wymagania:

-   znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na danym stanowisku, 

    w szczególności ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Kodeks pracy, o samorządzie gminnym,
    o pracownikach samorządowych,  

-   posiadanie podstawowej wiedzy na temat zadań i finansowania jednostek oświatowych,     

-   znajomość programu Word, Excel,

-   komunikatywność,

-   samodzielność,

-   umiejętność sprawnej organizacji pracy.

 

 1. Wskazanie zakresu zadań:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników szkół, przedszkoli i ZEA,

2) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników oraz awansem zawodowym,

3) współpraca ze służba BHP,

4) pomoc przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników zgodnie z przepisami,

5) przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, świadectw pracy, dokumentacji
    związanej z rozwiązywaniem stosunku pracy,

6) sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

7) ustalanie i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, absencji chorobowych,

8) sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na rentę i emeryturę,

9) sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej,

10) współpraca przy sporządzaniu planów do budżetu,

11) udział w inwentaryzacjach,

12) zastępowanie innego pracownika działu do spraw kadr w czasie jego nieobecności.    

 

 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

    warunki pracy typowe dla stanowiska: pracownik administracyjno-biurowy, zgodne
    z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie     
    ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
    Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach  
    wyposażonych w monitory ekranowe.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy,
 4. c) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 5. d) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
  praw publicznych,
 6. e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko
       niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe,
 7. f) pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane
  z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 8. g) kserokopie świadectw pracy,

     potwierdzone przez kandydata: „za zgodność z oryginałem, data, podpis kandydata”,

 1. h) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

     potwierdzone przez kandydata: „za zgodność z oryginałem, data, podpis kandydata”

 1. i) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych uprawnieniach,

     potwierdzone przez kandydata: „za zgodność z oryginałem, data, podpis kandydata”,

 1. j) w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2
  ustawy o pracownikach samorządowych, kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

     potwierdzone przez kandydata: „za zgodność z oryginałem, data, podpis kandydata”.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

      Informujemy, że administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Zespół       
      Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice.
      Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, kontakt e-mail wojciech@huczynski.pl,
      tel. 604 907 222.

      Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na
      stanowisko ds. administracyjno-księgowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych 
      dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 i § 4 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.
      Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 6 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
      samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) i w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane
      osobowe wykraczające poza zakres określony w ww. przepisach, przetwarzane będą na podstawie 
      zgody zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane innym
      podmiotom. Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
      międzynarodowej. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na
      zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od
      Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych
 
      w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu
      nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych
      przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych  
      osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. Dane osobowe kandydatów nie
      podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

      Złożone dokumenty będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy
      z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po upływie tego terminu - komisyjnie niszczone.

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

      Oferty z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko do spraw kadr”     

      należy złożyć w terminie do dnia 11 października 2021 r. włącznie:

   -  osobiście w siedzibie Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego

 1. Witosa 41, I piętro,

      55-220 Jelcz-Laskowice

      (godziny pracy ZEA pn. - pt. 700 – 1500),                                            

   -  przesłać pocztą na adres: 

      Zespół  Ekonomiczno-Administracyjny

 1. Witosa 41, I piętro

      55-220 Jelcz-Laskowice

      Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do ZEA.

 

 Arkadiusz Kwiatkowski                                                                                                                                                                                           

 Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

 w Jelczu-Laskowicach 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka