Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że została zwołana XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 30 września 2021r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, oraz:
  1. przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Jelcza-Laskowic informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2021 roku,
  2. dyskusja nad przedstawioną informacją.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Jelcz-Laskowice dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na odcinkach Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice - Wrocław Główny i Wrocław Główny - Biskupice Oławskie - Wrocław Główny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLIV.342.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Brzezinkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym LASKOWICE, oznaczonych jako działki o nr 1 AM-56, 1 AM-57, 5/2 AM-58 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVIII.279.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w mieście i gminie Jelcz-Laskowice programu "Gmina Jelcz-Laskowice przyjazna Osobom Niepełnosprawnym".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu kortu tenisowego.
 16. Informacja dotycząca funkcjonowania oraz wyników finansowych spółki gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
 17. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

 

Beata Bejda

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Jelczu-Laskowicach

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka