Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż zwołana została XLII sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 30 grudnia 2021 r.,
o godzinie 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad: a) XXXIV sesji Rady Miejskiej, b) XXXV sesji Rady Miejskiej, c) XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2021-2031.
 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz –Laskowice na 2022 rok, oraz: a) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady, b) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej, d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian w formie autopoprawki, e) głosowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz -Laskowice na lata 2022 - 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.331.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego objęcia akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2022 rok.
 16. Komunikaty organów Gminy.
 17. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej.

Beata Bejda

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Jelczu-Laskowicach

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka