Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

OTWARTY  KONKURS  OFERT

z dnia 13  stycznia 2022 roku

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały nr XL.360.2021 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.

 

GMINA JELCZ-LASKOWICE

reprezentowana przez

Burmistrza Jelcza-Laskowic

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku n/w zadań, w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

 

 1. Rodzaje zadań i wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na powierzenie lub

wsparcie finansowe ich realizacji.

 Zakres – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy
             Jelcz-Laskowice

 Zadanie: Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć sportowych, treningów i współzawodnictwa sportowego

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 9.500 zł.

 

Zakres – Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

 Zadanie: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 50.000 zł.

 

Zakres – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 Zadanie: Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promowanie trzeźwego stylu życia

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 35.000 zł.

 

Zakres – Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka

 Zadanie 1: Prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 20.000 zł.

 Zadanie 2: Wspieranie rodzin, integracja społeczności lokalnych poprzez organizowanie spotkań, pikników, zajęć lub warsztatów dla mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 20.000 zł.

 

Zakres – Działanie w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego

  Zadanie: Wspieranie inicjatyw kulturalnych i turystycznych mających na celu aktywizację i integrację seniorów z terenu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

 - łączna kwota przeznaczona na realizację zadań do 10.000 zł.

 

 Łączna kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań do 144.500 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze sportu:
 3. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
 4. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Kompletne oferty realizacji zadania zawierające informacje określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy składać na druku stanowiącym załącznik
  Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia
  24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.
 6. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Jelcz – Laskowice może zlecić realizację zadania jednemu lub kilku wykonawcom w granicach kwoty określonej na dane zadanie.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. Warunkiem zawarcia umowy jest wówczas aktualizacja oferty w zakresie korekty syntetycznego opisu zadania/ opisu zakładanych rezultatów/ kalkulacji przewidywanych kosztów/ harmonogramu realizacji zadania. Fakt złożenia oferty nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
 8. Korekta kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania musi uwzględniać konieczność zachowania procentowego udziału innych niż dotacja środków finansowych w odniesieniu
  do udzielonej dotacji (suma procentowego udziału innych środków finansowych nie może być mniejsza niż deklarowana w ofercie w odniesieniu do wnioskowanej dotacji).
 9. Wyniki konkursu ofert będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji
  na realizację zadania publicznego w 2022 roku.
 10. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
 11. korektę części oferty – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana
  lub w przypadku konieczności dokonania zmian (w tym korektę opisu rezultatów realizacji zadania publicznego),
 12. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym oraz propozycję podziału wypłaty środków dotacji (tj. ilość transz – kwota dotacji – płatna w terminie do dnia).
 13. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:
 14. zmiany w planie i harmonogramie – informacja pisemna/mailowa od zleceniobiorcy lub przedłożenie korekty planu i harmonogramu,
 15. zmiany w zestawieniu kosztów realizacji zadania - wniosek pisemny zleceniobiorcy
  (z uzasadnieniem) złożony zleceniodawcy przed planowaną zmianą, najpóźniej 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie/zmniejszenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 20% – konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
 16. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego w przypadku gry oferent prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego (odpowiednie zapisy w statucie lub innym dokumencie – dołączonym do oferty).
 17. Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o który mowa w części III pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego. Rezultaty uznaje się za osiągnięte przy ich realizacji na poziomie 80% zakładanych wskaźników opisanych w zadaniu, uwzględniając aktualizacje (np. liczba uczestników, widzów, ilość przeprowadzonych zajęć itp.).
 18. Oferent, realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1 ze zm. Ogł. W Dz. Urz. UE L 127
z 23.05.2018, str. 2) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1781),

- zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.

 1. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie,
  o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 2. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Oferent ma obowiązek na bieżąco śledzić
  i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.

 W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 III. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z niniejszego ogłoszenia powinny obejmować działania z terminem realizacji od dnia podpisania umowy najpóźniej do 31.12.2022r.
 2. Nie jest wymagany wkład rzeczowy.
 3. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład osobowy w postaci świadczenia pracy wolontariuszy i/lub pracy społecznej członków organizacji należy przestrzegać następujących zasad:
  1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza powinny być określone
   w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie,
  2. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu,
  3. wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania,
  4. rozliczenie pracy społecznej członków organizacji lub świadczenia wolontariuszy w ramach realizacji zadania odbywa się na podstawie oświadczenia tej osoby, z którego wynika zakres prac, ilość godzin, wraz z zatwierdzeniem i wyceną ww. pracy przez osobę upoważnioną przez zleceniodawcę.
 4. Plan i harmonogram działań w zakresie realizacji zadania publicznego powinien być określony
  w ofercie w sposób szczegółowy, by umożliwić Zlecającemu kontrolę merytoryczną poszczególnych działań podejmowanych przez oferenta w trakcie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem.
 5. „Zestawienie kosztów realizacji zadania” w części V oferty winna być szczegółowa, by umożliwić identyfikację kosztów podlegających rozliczeniu. W części VI oferty „Inne informacje” lub obok określenia nazwy każdego kosztu należy opisać z jakich środków (własnych finansowych/wkład osobowy/dotacja) zostanie pokryty koszt wymieniony w Zestawieniu kosztów.
 6. Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną uznane za zasadne gdy: zostały uwzględnione w zestawieniu kosztów realizacji zadania (ewentualnych aktualizacjach), są niezbędne i związane
  z realizacją zadania oraz są udokumentowane właściwymi dokumentami księgowymi. Organizacja zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem publicznym i wyłącznie na potrzeby osób, do których jest ono adresowane.
 7. Dotacja może być przeznaczona na uczestników zadania w zakresie:
  • transportu zawodników na zawody
  • pomoc techniczna podczas treningów i zawodów (kolarstwo),
  • opłat startowych i delegacji sędziowskich (nie dotyczy transferów i opłat kar),
  • zakupu sprzętu sportowego i strojów (w tym naprawy i konserwacji),
  • zakupu wody dla zawodników,
  • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
  • wynagrodzenia pracownika merytorycznego,
  • obsługi medycznej,
  • wynajmu obiektów sportowych,
  • utrzymania obiektów sportowych,
  • badań lekarskich,
  • ubezpieczenia (polisy),
  • zakupu nagród, dyplomów, pucharów, statuetek (nie dotyczy nagród pieniężnych),
  • kosztów administracyjne (tj. koszt obsługi księgowej, zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe) - nie mogą przekroczyć 5% otrzymanej dotacji.
 8. Dotacja nie może być udzielona na:
  • dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych
   na podstawie przepisów szczególnych,
  • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
  • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  • udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
  • działalność polityczną i religijną,
  • koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe poza okresem określonym
   w umowie (ani wydatki poniesione przed terminem zawarcia umowy, ani po terminie realizacji zadania).
 9. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadanie publiczne, zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 04.02.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miasta
  i Gminy Jelcz – Laskowice, ul. Witosa 24, pokój nr 20.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi,
  a w przypadku ich braku wymagany jest czytelny podpis oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 3. W części II oferty należy wskazać osoby umocowane do zawarcia umowy w imieniu organizacji
  ze wskazaniem imienia i nazwiska/nazwy, stanowiska, nr pesel/regon, należy wskazać adres mailowy, telefon kontaktowy do kontaktu z organizacją.
 4. Oferty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Decyduje data wpływu do Urzędu. Ofertę składamy w zamkniętej kopercie ze wskazaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy. Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.
 5. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty i zawarcia umowy.
 6. Oferty należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U.
  z 2018 r., poz. 2057).
 7. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis/samodzielnie pobrany wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego
  lub zaświadczenie innego właściwego rejestru/ewidencji stowarzyszeń wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu złożenia oferty, (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji – dodatkowo dokument potwierdzający upoważnienie osób go reprezentujących
  do działania w imieniu oferenta),
 • kopię aktualnego statutu organizacji potwierdzającego, iż organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
 1. Wyboru ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Jelcza – Laskowic.
 2. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminem pracy komisji konkursowej.
 3. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, złożone na właściwym formularzu oraz złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 5. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

 

Ocena merytoryczna:

Kryteria

Wartość punktowa

Możliwość realizacji zadania

- plan i harmonogram działań ma odzwierciedlenie w opisie zakładanych rezultatów

0-5

Kalkulacja kosztów

- proponowane koszty celowe i zasadne
w odniesieniu do planowanych działań i zakresu rzeczowego zadania

- w przypadku zadania współfinansowanego – uwzględnienie udział innych środków finansowych
w realizację zadania

0-5

Jakość wykonania zadania

- posiadane zasoby kadrowe tj. opis kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania adekwatne do zajęć opisanych w ofercie

0-5

Doświadczenie oferenta

- zadania zrealizowane w latach poprzednich
w zakresie, którego dotyczy zadanie

- rozliczanie poprzednio realizowanych zadań publicznych

0-5

 

 1. Oferty, które uzyskają minimum 12 punktów zostaną przez Komisje Konkursową wytypowane
  do dofinansowania.
 2. Wybór oferty nastąpi do 14 dni licząc od następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona niezwłocznie po wyborze oferty na stronie internetowej urzędu, na stronie um.jelcz-laskowice.finn.pl w zakładce „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” oraz na tablicy ogłoszeniowej Urzędu.
 4. Przeznaczone do powierzenia lub wsparcia mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców/uczniów oraz osób reprezentujących Miasto i Gminę Jelcz – Laskowice.

 

 1. Informacje o zrealizowanych w roku 2021 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Środki wydatkowane w 2021 roku w zakresie:

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                               1 420 792,97

– Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                          30 000,00

– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym                                                     71 600,00

– Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka 30 000,00

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                            3 527,00

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka