Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

23 maja startuje Budżet Obywatelski

Mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice będa mogli składać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. od 23 maja br.

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;

 • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

 • Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
  Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta i gminy. W tym roku do zadysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Jelcz-Laskowice jest 1 mln złotych.

 • Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta i gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta i gminy.

 • Ile wynosi Budżet Obywatelski Jelcz-Laskowice na rok 2023?

  Na projekty w mieście przeznacza się kwotę 600.000 zł. Na projekty w sołectwach do 500 mieszkańców (Biskupice Oł. z przysiółkiem Celina, Brzezinki, Dębina, Dziuplina z grupą domów Mościsko, Grędzina, Kopalina, Łęg, Miłocice Małe, Nowy Dwór z osiedlem Stanków, Piekary) przeznacza się kwotę 200.000 zł. Na projekty zlokalizowane w sołectwach powyżej 500 mieszkańców (Chwałowice, Miłocice, Miłoszyce, Minkowice Oławskie, Wójcice) przeznacza się kwotę 200.000 zł.

 • Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
  Z Budżetu Obywatelskiego finansowane są zadania inwestycyjne należące do zadań własnych gminy oraz zadania inwestycyjne, które może sfinansować gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zadania te muszą być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

 • Kto może zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego?
  Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta i gminy Jelcz-Laskowice, który ma ukończone 18 lat i posiada stałe zameldowanie, lub jest wpisany na wniosek do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

 • Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu wniosek zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego?
  Wniosek zgłoszenia zadania jest do pobrania poniżej tekstu, na stronie jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org oraz w sekretariacie urzędu. Wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice pokój nr 20 (sekretariat). Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej na stronie internetowej jelcz-laskowice.budzet-obywatelski.org.

 • Co to jest lista poparcia projektu?
  Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia 

- co najmniej 2 mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, którzy ukończyli 18. rok życia na projekty zlokalizowane w sołectwach do 500 mieszkańców, 

- co najmniej 4 mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, którzy ukończyli 18. rok życia na projekty zlokalizowane w sołectwach powyżej 500 mieszkańców, 

- co najmniej 12 mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, którzy ukończyli 18. rok życia na projekty zlokalizowane w mieście.

 

 • Co należy ująć w kosztorysie projektu?
  Mieszkaniec zgłaszający zadanie podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych projektu. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oceniający wniosek.

 • Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
  Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego zadania wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

 • Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone?
  Komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu wykona korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.

 • Kto może głosować na zadania?
  Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, który ukończył 18. rok życia.

 • Jak mogę zagłosować?
  Zagłosować można na karcie papierowej lub elektronicznie. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na karcie do głosowania.

 • Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
  Liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

 • Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
  W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jeden projekt.

  

 

 

 • plakat budżetu obywatelskiego

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka