Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

O G Ł O S Z E N I E

 Uprzejmie informuję, że została zwołana XLVII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 31 maja 2022r., o godzinie 12.00  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Jednocześnie na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zarządzam zdalny tryb obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

 

Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oławskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach bocznych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oławskich na dofinansowanie remontu ratowniczego konstrukcji kościoła p.w. Św. Jana Nepomucena – etap II.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Jelczu-Laskowicach, w skład której wchodzą działki o nr 8/1, 8/2 AM-40 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Kopalinie oznaczonej jako działka nr 59/6 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Łęgu, w skład której wchodzą działki o nr 12/3, 13/1, 15/1, 16/2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Miłocicach oznaczonej jako działka nr 655/9 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach.
 15. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Raportu o stanie Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2021.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Komunikaty organów Gminy.
 19. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka