Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

LI Sesja Rady Miejskiej

Jelcz-Laskowice, 23.09.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

         Uprzejmie informuję, iż zwołana została LI Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 30 września 2022 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad LI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, oraz:
  a) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Jelcza-Laskowic informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2022 roku,
  b) dyskusja nad przedstawioną informacją.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.77.2019 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI.389.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jelcz-Laskowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.163.2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 16. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027, za lata 2020-2021.
 17. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach za rok 2021.
 18. Sprawozdanie Zarządu z działalności Miejsko-Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice w okresie: 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Komunikaty organów Gminy.
 21. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Miejskiej.
  [treść archiwalna]

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka