Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór na stanowisko ds. oświaty

Burmistrz Jelcza-Laskowic ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

  1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

  1. Określenie stanowiska pracy:

stanowisko urzędnicze  ds. oświaty w wymiarze 1 etatu

  1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,

- minimum 3-letni  staż pracy w administracji publicznej  (preferowany na stanowisku zajmującym się sprawami oświatowymi),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

  1. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa Oświatowego,  ustawy
 o systemie oświaty, Karty Nauczyciela,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy;

- dyspozycyjność, sumienność i komunikatywność.

  1. Zadania do wykonania na stanowisku:

- prowadzenie spraw oświaty gminnej,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów prowadzenia przedszkoli i żłobków na terenie gminy,

- współpraca z jednostkami oświaty niebędącymi w strukturze organizacyjnej Gminy.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

- warunki pracy typowe dla stanowiska pracownik administracyjno-biurowy, zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;

-biuro usytuowane na II piętrze w budynku bez windy.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – poniżej 6%.

 

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys i list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

  1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iod@jelcz-laskowice.pl, tel. 71 381 71 49.

Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko ds. oświaty.  Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 22ˡ § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) , art. 6 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. -  Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe wykraczające poza zakres określony w ww. przepisach przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Kandydat ma prawo: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania
od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Złożone dokumenty można odebrać w terminie 1 miesiąca po ogłoszeniu wyników naboru. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną odesłane na podany adres zamieszkania.

Oferty z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice” należy składać w terminie do dnia 30.01.2023 r.:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – sekretariat - I piętro

(godziny pracy Urzędu pn. – pt. 7.30 – 15.30, środa 8.30 – 16.30);

- przesłać pocztą  na adres (za datę złożenia uznaje się datę wpływu do Urzędu):

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

ul. W. Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice

                                                                                             

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka