Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Styczniowa sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej informuje o zwołaniu LVIII sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 31 stycznia 2023 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Na podstawie uchwały nr LIV.485.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach zarządzony został zdalny tryb obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta gminy Jelcz-Laskowice na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2023-2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.122.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji współpracy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023 – 2027 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz – Laskowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w latach 2023-2026.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice - „MPZP Chwałowicka - Folwarczna”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Minkowicach Oławskich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Dworze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Chwałowicach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Miłoszycach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego uczczenia tablicą pamiątkową wszystkich uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wójcicach przybyłych z kresów po II wojnie światowej oraz ustawienia głazu upamiętniającego ofiary pandemii 2020/2021/2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządu i Prawa Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2023 rok.
 28. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.
 29. Sprawozdanie Burmistrza Jelcza-Laskowic z wykonania uchwał za IV kwartał 2022 r.
 30. Wolne wnioski.
 31. Komunikaty organów Gminy.
 32. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka