Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Publikujemy uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Uchwała wyznacza terminy wyborów w poszczególnych sołectwach. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum, ustala się drugi termin zebrania na ten sam dzień, z 30-minutową przerwą. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych osób. Tematy zebrania: sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej, wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Uprawnieni do głosowania i obejmowania funkcji w organach sołectwa są stali mieszkańcy (członkowie sołectwa), którym przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach do samorządu gminnego, tj. są wpisani do spisu wyborców w danej miejscowości.

Każdy mieszkaniec, który chce uczestniczyć w wyborach sołtysa i rady sołeckiej, a nie jest pewien, czy posiada czynne prawo wyborcze, może to z wyprzedzeniem sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy i ewentualnie dopisać się do tzw. spisu wyborców.

  • Wybory sołtysów

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka