Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Listopadowa sesja Rady Miejskiej

 

Uprzejmie informuję, że została zwołana LXX Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 24 listopada 2023 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad LXX Sesji Rady Miejskiej.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad:

a)      LXVI Sesji Rady Miejskiej,

b)      LXVII Sesji Rady Miejskiej.

3.      Informacje i komunikaty Przewodniczącej.

4.      Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

5.      Sprawy samorządowe.

6.      Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Jelczu-Laskowicach w 2022 roku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2023 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice
na lata 2023-2032.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych
na 2024 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2024 roku.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2024”.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XLVIII.438.2022 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Jelczu-Laskowicach.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łaźno (przysiółek wsi Chwałowice).

15.  Wolne wnioski.

16.  Komunikaty organów Gminy.

17.  Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka