Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Konkurs na dofinansowanie projektów

15 grudnia  2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs  na dofinansowanie projektów:

DZIAŁANIE 3.5 WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA – KONKURS HORYZONTALNY, SCHEMAT 3.5.A

Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

SCHEMAT 3.5.B Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

I. Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Schemat 3.5.A - Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa trigeneracj) budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji będzie uzasadniania pod względem ekonomicznym, jak również charakteryzować się najmniejszą z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza;

Wsparcie dla ww. projektów będzie możliwe pod warunkiem, że:

- budowa nowych lub przebudowa istniejących instalacji do wytwarzania energii elektrycznej – w przypadku gdy analiza kosztów i korzyści wskaże na nadwyżkę korzyści – będzie wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji w celu odzyskiwania ciepła odpadowego powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej;

- w przypadku budowy nowych instalacji zostanie osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii;

- wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację będzie musiała skutkować redukcją CO2.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

 • Schemat 3.5.B -  Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych.

- Wsparcie z zakresu rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych stanowiących element efektywnego systemu ciepłowniczego (w rozumieniu art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE) może być realizowane wyłącznie na terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Preferowane będą projekty:

- zakładające wykorzystanie OZE;

- zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;

- których efektem realizacji będzie redukcja emisji CO₂ o więcej niż 30%.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • jednostki naukowe; uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;
 • przedsiębiorstwa.

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

 • ponad 32,9 mln zł.

IV. Zasady finansowania projektu

 • Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi  100 000 PLN.

V. Poziom dofinansowania projektów

 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji maksymalny poziom  dofinansowania wynosi:

- Mikro - 80%

- Mały - 80%

- Średni - 70%

- Duży - 60%

 • Dla projektów objętych pomocą publiczną dotyczących inwestycji w sieci ciepłownicze stanowiące element efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego poziom dofinansowania wynosi maksymalnie  do 85% całkowitych wydatków kwalifikujących się  do objęciem wsparciem.

VI. Okres realizacji projektu

 • Zakończenie realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r.
 • Rozpoczęcie prac  może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

VII. Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu

 • od godz. 8.00 dnia 16.01.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 23.03.2018 r.
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR -  dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl  i przesyła do DIP (Instytucji Ogłaszającej Konkurs) oraz dostarcza wersję papierową wniosku do siedziby DIP.

VIII. Pytania w sprawie aplikowania o środki w ramach Schematu 1.5.A można kierować:

 • e – mail: info.dip@umwd.pl
 • telefon: 71 776 58 12; 71 776 58 13; 71 776 58 14
 • bezpośrednio w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka