Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Powołanie Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr  BN.0050.1480.2024 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia: 02.02.2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert z dnia 11 stycznia 2024 r.

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zarządzam:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący - Marek Szponar - Zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic,
  2. Członek - Katarzyna Witkowska - Pracownik UMiG Jelcz-Laskowice,
  3. Członek - Aleksander Bajsarowicz - Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Jelczu-Laskowicach
  4. Członek - Piotr Piechota - Przedstawiciel Towarzystwa Siatkarskiego „VOLLEY” w Jelczu-Laskowicach
  5. Członek - Krzysztof Bochnia - Przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynenckiego „Tęcza” w Jelczu-Laskowicach

 § 2

Komisja Konkursowa powołana została na czas określony w celu oceny i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym z dnia 11.01.2024 r., w stosunku do którego termin składania ofert upłynął w dniu 01.02.2024 r.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

 

                               

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka