Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Nabór do Rady Seniorów

1. Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów prowadzony będzie w terminie 20 maja - 7 czerwca 2024 r., do godz. 15.30.

2. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje:
1) grupie 10 seniorów (tj. osób, które ukończyły 60. rok życia), zamieszkałych w gminie Jelcz-Laskowice,
2) przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych,
3) jednostkom pomocniczym Gminy Jelcz-Laskowice tj. sołectwom i osiedlom.

3. Kandydat na członka Rady Seniorów musi spełnić łącznie niżej wymienione warunki:
1) ukończyć 60. rok życia (na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego),
2) być mieszkańcem gminy Jelcz-Laskowice,
3) wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych oraz stosownym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego:
1) załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego tj. wykaz osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice – należy wypełnić w przypadku kandydatów zgłaszanych przez grupę 10 seniorów,
2) załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego tj. dane podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice – należy wypełnić w przypadku kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz jednostek pomocniczych Gminy Jelcz-Laskowice.

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w terminie określonym w ust. 1. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą podlegały weryfikacji.

6. W przypadku gdy do Rady Seniorów zgłoszono mniej niż 15 kandydatów, Burmistrz wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów. W przypadku, gdy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu, liczba zgłoszonych kandydatów do Rady Seniorów nie przekroczy 15, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady Seniorów bez przeprowadzania wyborów.

7. Rada Seniorów wybierana jest przez uczestników Zgromadzenia Seniorów w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. Zasady przeprowadzenia głosowania zostały określone w statucie Rady Seniorów Gminy Jelcz-Laskowice.

8. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoją funkcję społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

9. Skład osobowy Rady Seniorów zostanie ogłoszony przez Burmistrza Jelcza-Laskowic w drodze zarządzenia.

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka