Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Fundusze europejskie

Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.2 System transportu kolejowego

Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

Całkowita wartość projektu:           126 737 462,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:      
70 686 645,50 PLN

Projekt realizowany w formule partnerstwa:
Lider/ Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz–Laskowice

Okres realizacji: lipiec 2017 r. – kwiecień 2022 r.

Cele projektu: zwiększenie dostępności i znaczenia transportu kolejowego w sieci komunikacyjnych powiązań we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez poprawę jakości infrastruktury kolejowej, w tym dostosowanie jej do potrzeb podróżnych.

W ramach rewitalizacji linii założono nie tylko skrócenie czasu przejazdu czy zwiększenie komfortu podróżowania, ale także budowę nowych przystanków osobowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - parkingami, drogami, ciągami pieszymi. Przełoży się to na zwiększenie dostępności przestrzennej kolei, integrację transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu, przejęcia części ruchu pasażerskiego z transportu drogowego. W ramach inwestycji przewidziano także dostosowanie wszystkich obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi im równy, niedyskryminujący dostęp do infrastruktury kolejowej.

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy rewitalizacji linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce - Wrocław Osobowice na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kilometrowym linii 0,403 do 21,447. Długość odcinka objętego modernizacją wynosi 21,044 km.

Projekt realizowany będzie w województwie dolnośląskim, na obszarze WrOF, w gminach Wrocław, Jelcz-Laskowice i Czernica. Zakres prac budowlanych dotyczy budowy nowych przystanków kolejowych oraz modernizacji istniejących, przebudowę i modernizację układów torowych, urządzeń sterowania ruchem, obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i łączności, przejazdów kolejowych oraz budowy parkingów, dróg, ciągów pieszych, wiat i oświetlenia przy docelowych przystankach kolejowych.

Gmina Jelcz-Laskowice jako partner projektu odpowiedzialna jest za budowę parkingu, drogi dojazdowej, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem do budynku dworca przy stacji Jelcz Miłoszyce.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka