Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo RPO WD

Poprawa jakości kształcenia w gminie Jelcz-Laskowice poprzez utworzenie 6 pracowni cyfrowych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WroF

Całkowita wartość projektu: 878 255,04 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 569 987,52 PLN

Okres realizacji: styczeń 2017 r. – wrzesień 2018 r.

Cel projektu: zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk cyfrowych do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania placówek edukacyjnych gminy Jelcz-Laskowice.

Cele szczegółowe:

- dostosowanie do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania placówek gminy,

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w stosunku do większych ośrodków edukacyjnych,

- poprawa jakości kształcenia dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

- umożliwienie kształcenia dzieci niepełnosprawnych,

- stworzenie lepszych warunków do kształcenia w celu osiągania lepszych wyników ze sprawdzianów i egzaminów.

Planowane efekty: utworzenie 6 pracowni cyfrowych (150 stanowisk komputerowych) wyposażonych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i ICT w pięciu szkołach podstawowych i jednym gimnazjum w mieście i gminie Jelcz-Laskowice.

  • Pracownia komputerowa
  • Pracownia komputerowa
  • Pracownia komputerowa

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka