Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zasady odbioru odpadów

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Na stronie internetowej dostępne są aktywne, elektroniczne wzory deklaracji. Termin składania deklaracji upłynął 30 czerwca 2013 r., lecz można je jeszcze składać w punkcie przyjmowania deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając stawkę 19,17 zł od osoby.

Formularze deklaracji dostępne są w punkcie ich przyjmowania (na parterze UMiG w Jelczu-Laskowicach). Pomoc w wypełnieniu druku można uzyskać w tymże punkcie. Deklarację oraz załącznik do niej można też pobrać poniżej.

 

 

Pamiętaj: chcąc wypełnić deklarację należy mieć ze sobą: dowód osobisty z nr PESEL.

Metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i wysokość „opłaty śmieciowej” od mieszkańca.

• Dla nieruchomości zamieszkałych

Liczba mieszkańców nieruchomości X stawka od osoby = opłata miesięczna

W przypadku prowadzenia segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 15,00 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 15,00 zł = 60,00 zł/ m-c

oraz

W przypadku braku segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 29 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 29 zł =  116 zł/m-c

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone, co do zasady na konto gminy 21 9585 0007 0200 0209 7563 0153

w terminach: za lipiec i sierpień - do końca sierpnia, za wrzesień i październik - do końca października, itd.

Wyjątek stanowią lokale bez wyodrębnionej własności, pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz ZGM-TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, dla których opłata będzie pobierana przez zarządców i przekazywana na konto gminy za lipiec – do końca lipca, itd.

• Dla nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, restauracje, hotele, punkty usługowe) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. właściciel nieruchomości składuje odpady komunalne zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem przewozowym.

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, na tablicy ogłoszeń „Ochrona środowiska”, na I piętrze.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mieście i gminie Jelcz-Laskowice oraz mieście i gminie Oława:

 

L.p.

Nazwa firmy

Dane adresowe firmy

1

Sklep RTV/

AGD Media Expert

             ul. Bożka 11                55-220 Jelcz-Laskowice

2

INTERMARCHE „AD REM”

           ul. Oławska 25              55-220 Jelcz-Laskowice

3

P.H.U. „Pralex”

           ul. Hirszfelda 10A        55-220 Jelcz-Laskowice

4

Biedronka

      ul. Oławska 27         55-220 Jelcz-Laskowice

5

P.H.U Mak Met

ul. Stalowa 12, Godzikowice 55-200 Oława

6

Skiba AGD i RTV MY CENTER

ul.  Oławska 242A 

55-220 Jelcz-Laskowice

 

Uwaga! Ponadto wszystkie placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym żarówki, lampy fluoroscencyjne itp.) są zobowiązane do przyjęcia starego sprzętu w proporcji 1:1, np. przy zakupie nowego telewizora oddajemy stary telewizor.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA, WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI?

• Do 30 czerwca złożyć deklarację

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE WIELORODZINNE deklarację składają zarządcy nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości

Deklaracje są dostępne w punkcie przyjmowania deklaracji, na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach. Wzór do wypełnienia można pobrać również ze strony internetowej urzędu (www.jelcz-laskowice.pl). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

• Wyposażyć nieruchomość w pojemniki – wyłoniony w przetargu przedsiębiorca dostarczy nieodpłatnie potrzebny pojemnik na odpady zmieszane (komunalne)

• W przypadku wyboru i prowadzenia zbiórki selektywnej

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady gromadzić w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wyłoniony w przetargu

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka