Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zasady odbioru odpadów

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Na stronie internetowej dostępne są aktywne, elektroniczne wzory deklaracji. Termin składania deklaracji upłynął 30 czerwca 2013r., lecz można je jeszcze składać w punkcie przyjmowania deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając stawkę 19,17zł od osoby.

Edytowalny formularz deklaracji można pobrać TUTAJ. Druki dostępne są także w punkcie przyjmowania deklaracji (na parterze UMiG w Jelczu-Laskowicach). Pomoc w wypełnianiu deklaracji wysokości opłaty za odpady można uzyskać w tymże punkcie.

Pamiętaj: chcąc wypełnić deklarację należy mieć ze sobą: dowód osobisty z nr PESEL.

Metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i wysokość „opłaty śmieciowej” od mieszkańca.

• Dla nieruchomości zamieszkałych

Liczba mieszkańców nieruchomości X stawka od osoby = opłata miesięczna

W przypadku prowadzenia segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 15,00 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 15,00 zł = 60,00 zł/ m-c

oraz

W przypadku braku segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 29 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 29 zł =  116 zł/m-c

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone, co do zasady na konto gminy 21 9585 0007 0200 0209 7563 0153

w terminach: za lipiec i sierpień - do końca sierpnia, za wrzesień i październik - do końca października, itd.

Wyjątek stanowią lokale bez wyodrębnionej własności, pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz ZGM-TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, dla których opłata będzie pobierana przez zarządców i przekazywana na konto gminy za lipiec – do końca lipca, itd.

• Dla nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, restauracje, hotele, punkty usługowe) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. właściciel nieruchomości składuje odpady komunalne zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem przewozowym.

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, na tablicy ogłoszeń „Ochrona środowiska”, na I piętrze.

ODPADY GABARYTOWE

odbierane będą zgodnie z regulaminem oraz harmonogramem ogłaszanym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej lub dostarczane przez właścicieli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieścić się będzie w Jelczu-Laskowicach.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mieście i gminie Jelcz-Laskowice oraz mieście i gminie Oława:

1. Sklep RTV/AGD Avans Multimedia, ul. Bożka 1, 55-220 Jelcz-Laskowice

2. INTERMARCHE "AD REM" Sp. z o.o., ul. Oławska 25, 55-220 Jelcz-Laskowice

3. P.H.U "Pralex", ul. Hirszfelda 10A, 55-220 Jelcz-Laskowice

4. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., ul. Liliowa 55, 55-220 Jelcz-Laskowice

5. Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o., Godzikowice ul. Stalowa 12, 55-200 Oława

6. "METAL-EKO-KOLOR" Jacek Machaj, ul. Szkolna 16, 55-200 Oława

Uwaga! Ponadto wszystkie placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym żarówki, lampy fluoroscencyjne itp.) są zobowiązane do przyjęcia starego sprzętu w proporcji 1:1, np. przy zakupie nowego telewizora oddajemy stary telewizor.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA, WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI?

• Do 30 czerwca złożyć deklarację

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE WIELORODZINNE deklarację składają zarządcy nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości

Deklaracje są dostępne w punkcie przyjmowania deklaracji, na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach. Wzór do wypełnienia można pobrać również ze strony internetowej urzędu (www.jelcz-laskowice.pl). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

• Wyposażyć nieruchomość w pojemniki – wyłoniony w przetargu przedsiębiorca dostarczy nieodpłatnie potrzebny pojemnik na odpady zmieszane (komunalne)

• W przypadku wyboru i prowadzenia zbiórki selektywnej

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady gromadzić w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wyłoniony w przetargu

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka