Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • Logo RPO

RPO - Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD)
jest podstawą realizacji strategicznych przedsięwzięć przygotowanych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne, możliwych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem RPO WD jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Obszary interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały ujęte w RPO WD w ramach dziesięciu osi priorytetowych. Realizowane osie priorytetowe obejmują:
- stymulowanie i propagowanie regionalnej przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zwiększanie zdolności 
w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (Priorytet „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”);
- poprawę dostępu do usług informatycznych („Priorytet „Społeczeństwo informacyjne”);
- inwestycje i rozwój transportu, w tym usprawnianie połączeń drogowych, kolejowych, oraz promocję transportu ekologicznego (Priorytet „Transport”);
- inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz zapobieganiem zagrożeniom naturalnym i technologicznym (Priorytet „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”);
- bezpieczeństwo dostaw energii oraz rozwój produkcji energii odnawialnych (Priorytet „Energia”);
- promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki oraz podnoszenie rangi kultury regionu poprzez jej promowanie, rozwój infrastruktury kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Priorytet „Turystyka i Kultura”);
- zwiększenie dostępności i atrakcyjności edukacji i wyrównywanie szans społecznych poprzez inwestycje (Priorytet „Edukacja”);
- poprawę i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia (Priorytet „Zdrowie”);
- zrównoważony rozwój obszarów miejskich (Priorytet „Miasta”).

W ramach RPO WD będzie także realizowany priorytet „Pomoc Techniczna”, który ma na celu podniesienie zdolności absorpcyjnych środków funduszy strukturalnych w ramach Programu oraz zapewnienie jego sprawnej i efektywnej realizacji.

www.rpo.dolnyslask.pl

www.mrr.gov.pl

 

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)

6.2 Turystyka aktywna

Głównym celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Walory krajobrazowe i przyrodnicze regionu, w połączeniu z bogatym dziedzictwem przeszłości stwarzają ogromną szansę na rozwój turystyki i kultury na Dolnym Śląsku.

 

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach

Całkowita wartość projektu: 19 869 532,35 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (29,98 %): 4 747 660,34 PLN

Okres realizacji: 17.03.2009 – 31.03.2015

Cel ogólny projektu: zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Jelcza-Laskowic.

Projekt zakłada zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego, nowoczesnego centrum sportu i rekreacji w Jelczu-Laskowicach, a następnie jego wyposażenie w m.in. sprzęt sportowy, ściankę wspinaczkową, siłownię i salę fitness.

 

 

 

Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Głównym celem priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.

Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzą do odnowy zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych. Wsparcie udzielane jest na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, tj. Lokalne Programy Rewitalizacji.

 

Przebudowa i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i utworzenie bezpiecznego
placu zabaw dla dzieci

Całkowita wartość projektu: 217 449,16 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (70,00 %): 152 214,42 PLN

Okres realizacji: 15.05.2009 – 30.09.2010

Cel ogólny projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów poprzez zapewnienie mieszkańcom, a szczególnie matkom z małymi dziećmi i dzieciom w wieku do 12 lat możliwości bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Projekt realizowany w obszarze wsparcia na terenie przeznaczonym i wykorzystywanym jako plac zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu polegało na wyodrębnieniu miejsca zabaw dla dzieci do 6 lat oraz oddzielnego miejsca dla dzieci starszych do lat 12. W obrębie jednej działki, na której zrealizowano zadanie wykonany został również niewielki plac o nawierzchni tartanowej do zabaw małymi samochodzikami. W wyznaczonych miejscach zamontowano ławki, stolik dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw oraz kosze na śmieci.

 

Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla młodzieży i starszych celem integracji lokalnej społeczności i możliwości spędzenia wolnego czasu

Całkowita wartość projektu: 615 046,51 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (69,99 %): 418 516,76 PLN

Okres realizacji: 15.05.2009 – 29.10.2010

Cel ogólny projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów poprzez zapewnienie młodzieży oraz starszym możliwości spędzania wolnego czasu oraz integracja działań kulturalnych mieszkańców obszaru wsparcia i miasta Jelcz-Laskowice.

Projekt realizowany w obszarze wsparcia na terenie, który w większości był niezagospodarowany. Zagospodarowanie terenu polegało na wyodrębnieniu miejsc funkcji sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.
W wyznaczonych miejscach na terenie działki zamontowano ławki oraz kosze na śmieci. W ramach projektu wykonano: boisko wielofunkcyjne: kort do gry w tenisa z wrysowanym boiskiem do gry w siatkówkę wraz
z ogrodzeniem.mała siłownia na powietrzu dla dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia,stół do ping-ponga (przeniesienie istniejącego stołu w inne miejsce w obrębie działki),duże pole szachownicy do gry w szachy
i warcaby,stolik rekreacyjnych oraz stoliki do gier planszowych.

Poszczególne miejsca funkcji sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych połączono alejkami o nawierzchni szutrowej, a wolne przestrzenie obsiano trawą i obsadzono roślinnością ozdobną. Na granicy działki posadzono drzewa i krzewy oddzielające tereny mieszkaniowe od terenów przemysłowych.

 

Modernizacja oświetlenia na obszarze wsparcia

Całkowita wartość projektu: 298 593,54 PLN
Dofinansowanie z EFRR (69,99 %): 167 568,36 PLN

Okres realizacji: 09.10.2009 – 07.09.2011

Cel ogólny projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Fabrycznego oraz pracowników i kontrahentów firm działających na obszarze wsparcia.

Projekt zakładał wymianę słupów oświetleniowych na nowe oraz opraw oświetleniowych z źródłem światła na energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Realizacja projektu pozwoli na obniżenie kosztów energii, efektywniejsze oświetlenie, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w godzinach wieczornych i w nocy.

 

Modernizacja budynku przy ulicy Techników 12 oraz zakup wyposażenia do świetlicy OPTY

Całkowita wartość projektu: 1 004 565,73 PLN
Dofinansowanie z EFRR (69,99 %): 615 909,46 PLN

Okres realizacji: 30.04.2009 – 30.12.2011

Cel ogólny projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów, poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym możliwości bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz integracja działań kulturalnych mieszkańców obszaru wsparcia i miasta Jelcz-Laskowice.

Projekt obejmuje:
- modernizację budynku przy ul. Techników 12 w Jelczu-Laskowicach, tj. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi wejściowych, wymiana instalacji podłogowej, instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz sanitarnej wraz z przebudową sanitariatów i dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wyposażenie zmodernizowanego obiektu w sprzęt umożliwiający nadanie obiektowi nowych funkcjonalności,
tj. wyposażenie pracowni plastycznej, komputerowej, zakup sprzętu elektronicznego i meblowego do Sali tanecznej/ muzycznej/ teatralnej oraz audiowizualnej pracowni szkoleniowej;
- organizacja i realizacja szkoleń mieszkańców obszaru wsparcia, tj. szkolenia z zakresu obsługi komputera
i praktycznego wykorzystania Internetu, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty
z autoprezentacji i umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty ze zdrowego żywienia i dietetyki;
- organizacja i realizacja sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży, tj. sekcja szachowa, taneczna, teatralna, muzyczna i plastyczna.

 

Termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachów czterech budynków mieszkalnych przy ulicy Techników nr 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A

Całkowita wartość projektu: 1 588 677,74 PLN
Dofinansowanie z EFRR (59,99 %): 868 501,50 PLN

Okres realizacji: 05.06.2009 – 30.09.2012

Cel ogólny Projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów poprzez podniesienie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wydajności energetycznej budynków w obszarze wsparcia.

Przedmiotem projektu jest modernizacja 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy
ul. Techników 19-21, 22-24, 23-27 i 29-29A. Zakres prac obejmuje modernizację pokryć dachowych oraz termomodernizację ścian zewnętrznych i części wspólnych, w szczególności wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachów wraz z wymianą instalacji odgromowej i ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.

 

Modernizacja pokryć dachowych budynków mieszkalnych przy ul. Działkowej nr 1-9 i ul. Techników nr 3, 5, 16, 18, 20 oraz termomodernizacja ścian zewnętrznych i części wspólnych

Całkowita wartość projektu: 1 086 808,74 PLN
Dofinansowanie z EFRR (59,99 %): 597 378,47 PLN

Okres realizacji: 05.06.2009 – 30.09.2012

Cel ogólny projektu: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów poprzez podniesienie wartości zasobów mieszkaniowych oraz podniesienie poziomu wartości energetycznej budynków w obszarze wsparcia.

Przedmiotem projektu jest modernizacja 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Działkowej 1-3, 4-6, 7-9 i ul. Techników 3, 5, 16, 18, 20. Zakres prac obejmuje modernizację pokryć dachowych i termomodernizację ścian zewnętrznych i części wspólnych, m.in. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachów wraz z wymianą instalacji odgromowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.

 

Wdrożenie systemu monitoringu na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

Całkowita wartość projektu: 176 326,84 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (70,00 %): 106 001,02 PLN

Okres realizacji: 26.11.2009 – 17.10.2012

Cel ogólny projektu: odnowa zdegradowanych obszarów miejskich oraz podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Fabrycznego praz pracowników i kontrahentów firm działających na obszarze wsparcia.

 

Modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjalnej przy Alei Młodych w Jelczu-Laskowicach, budowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia

Całkowita wartość projektu: 3 145 855,56 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (70 %): 1 513 567,91 PLN

Okres realizacji: 28.11.2008 – 28.02.2013

Cel ogólny projektu: podniesienie jakości edukacji oraz zapewnienie dzieciom, młodzieży i starszym możliwości spędzania wolnego czasu.

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej, zakup wyposażenia do działającego w sezonie zimowym lodowiska, przebudowę auli, termomodernizację budynku szkoły, roboty malarskie, wymianę oświetlenia w klasach i na korytarzach w szkole oraz zakup wyposażenia do sal informatycznych i tablic interaktywnych.

 

Modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej w zakresie chodników, parkingów i zieleni miejskiej na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

Całkowita wartość projektu: 1 374 386,03 PLN
Dofinansowanie z EFRR: (64 %): 846 296,53 PLN

Okres realizacji: 30.09.2009 – 28.12.2012

Cel ogólny projektu: odnowa zdegradowanych obszarów miejskich i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów poprzez podniesienie atrakcyjności obszaru wsparcia miasta Jelcz-Laskowice.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka