Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

 

Pamiętaj: chcąc wypełnić deklarację należy mieć ze sobą: dowód osobisty z nr PESEL.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł od mieszkańca.

Dla właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, obowiązuje podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności ustalonej stawki opłaty, tj. 40 zł od mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone, co do zasady na konto gminy 21 9585 0007 0200 0209 7563 0153

w terminach: za marzec i kwiecień - do końca kwietnia, za maj i czerwiec - do końca czerwca itd.

Wyjątek stanowią lokale bez wyodrębnionej własności, pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz ZGM-TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, dla których opłata będzie pobierana przez zarządców i przekazywana na konto gminy za marzec – do końca marca itd.

• Dla nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, restauracje, hotele, punkty usługowe) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. właściciel nieruchomości składuje odpady komunalne zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem przewozowym.

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, na tablicy ogłoszeń „Ochrona środowiska”, na I piętrze.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w mieście i gminie Jelcz-Laskowice, w mieście Oława oraz w gminie wiejskiej Oława:

 

L.p.

Nazwa firmy

Dane adresowe firmy

1

Sklep RTV/

AGD Media Expert

             ul. Bożka 11                55-220 Jelcz-Laskowice

2

INTERMARCHE „AD REM”

           ul. Oławska 25              55-220 Jelcz-Laskowice

3

P.H.U. „Pralex”

           ul. Hirszfelda 10A        55-220 Jelcz-Laskowice

4

Biedronka

      ul. Oławska 27         55-220 Jelcz-Laskowice

5

P.H.U Mak Met

ul. Stalowa 12, Godzikowice 55-200 Oława

6

Skiba AGD i RTV MY CENTER

ul.  Oławska 242A 

55-220 Jelcz-Laskowice

 

Uwaga! Ponadto wszystkie placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym żarówki, lampy fluoroscencyjne itp.) są zobowiązane do przyjęcia starego sprzętu w proporcji 1:1, np. przy zakupie nowego telewizora oddajemy stary telewizor.

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA, WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI?

• Złożyć deklarację

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE WIELORODZINNE deklarację składają zarządcy nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości

Deklaracje są dostępne w punkcie przyjmowania deklaracji, na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach. Wzór do wypełnienia można pobrać również ze strony internetowej urzędu (www.jelcz-laskowice.pl). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

• Wyposażyć nieruchomość w pojemniki – wyłoniony w przetargu przedsiębiorca dostarczy nieodpłatnie potrzebny pojemnik na odpady zmieszane (komunalne)

• Odpady gromadzone selektywnie należy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzić w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wyłoniony w przetargu

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka