Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Debata nad raportem o stanie Gminy Jelcz-Laskowice

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) Burmistrz
co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice.

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1832) termin rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r., został przedłużony o 30 dni.

W związku z powyższym Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach dotycząca absolutorium
dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za rok 2021 odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r.
Podczas obrad niniejszej sesji zostanie  przedstawiony  Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice, który podsumowuje działalność Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2021 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata. W debacie oprócz radnych, mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Jelcz-Laskowice, składa
do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą do 28 lipca 2022 r. w Biurze Rady Miejskiej,
I piętro, pok. nr 22, w dniach:

poniedziałek, wtorek – w godzinach 8.00 – 14.00

środa – w godzinach 9.00 – 16.00

czwartek, piątek – w godzinach 8.00 – 14.00.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców miasta i gminy Jelcz-Laskowice, według kolejności zgłoszeń. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie jest dostępny w Biurze Rady Miejskiej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

 

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka