Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zwolnienia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - szczegóły tel. 71/381-71-10

W związku z podjętą uchwałą nr VII.65.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione kryteria przyznawania zwolnień, które obowiązują od dnia 01.05.2015 r.:

1) Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) i nie zachodzą okoliczności z art. 12 tejże ustawy.

Zwolnienia powyższe są dokonywane po złożeniu do Burmistrza Jelcza-Laskowic następujących dokumentów:

a) deklaracji (nowy płatnik) lub korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej,

b) zaświadczenia z MGOPS w Jelczu-Laskowicach potwierdzającego spełnienie wymaganego kryterium dochodowego.

Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację lub korektę deklaracji określoną powyżej. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza o każdej zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia.

Jednocześnie niniejszą uchwałą uchylono uchwałę nr XXXVII.279.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym że podmioty, które nabyły, do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, prawa do zwolnień na podstawie w/w uchwały zachowują je do czasu ich pełnego wykorzystania na zasadach w niej określonych lub złożenia nowej korekty deklaracji z uwzględnieniem zakresu zwolnienia.

Wyjaśniamy, iż powyższa zmiana została wprowadzona w związku z nowelizacją w lutym 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która przewiduje wyłącznie udzielanie zwolnień w oparciu o ww. kryterium dochodowe.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.264.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 21.06.2013 r. zmieniona została stawka opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny i wynosi 12,00zł od osoby.

Od 1 stycznia 2017 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice zajmuje się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., mieszczącego się w miejscowości Gać.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka