Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Regulamin konkursu
„Jelczańsko-Laskowickie Lwy”

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, zwany dalej „Organizatorem".

§2

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, popularyzację przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, których działalność́ i osiągniecia w znaczący sposób przyczyniły się̨ do rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz mogą̨ stanowić́ wzór do naśladowania dla mieszkańców.

II. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa

§4

Udział w konkursie jest dobrowolny i wolny od opłat.

§5

Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.

§6

Osobą nominowaną w konkursie może być każdy mieszkaniec lub osoba działająca i pracująca  na obszarze Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§7

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, pracujące przy organizacji konkursu.

§8

Statuetka „Jelczańsko-Laskowickiego Lwa” przyznana zostanie w kategoriach:

 1. Edukacja kandydatem w tej kategorii może być nauczyciel, pedagog, opiekun młodzieży, który jest wyjątkowo ceniony przez uczniów i lokalne środowisko lub zdobywa różnorodne wyróżnienia w danej dziedzinie, a także dyrektor, który dzięki swojemu wysiłkowi rozwija szkołę oraz wspiera uczniów i nauczycieli w trudnych sytuacjach.
 2. Kultura - w tej kategorii warto nominować osobę, która wyróżnia się w działalności kulturalnej
  i ma na swoim koncie niekwestionowane sukcesy. Mowa tu o pisarzach, plastykach, muzykach, aktorach itp. oraz animatorach kultury.
 3. Biznes - ta kategoria to idealne miejsce dla pracodawców, którzy tworzą przyjazne warunki pracy oraz działają na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju naszego regionu.
 4. Sport - w tej kategorii warto pamiętać o osobach, które osiągają duże sukcesy w swojej dziedzinie sportu oraz swoją postawą zachęcają inne osoby do prowadzenia zdrowego trybu życia. W tej kategorii mile widziani są zawodnicy oraz trenerzy.
 5. Stowarzyszenia i Fundacje - w tej kategorii warto zgłosić stowarzyszenie lub fundację, która swoimi działaniami przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy
  Jelcz-Laskowice, jest aktywna na polu społecznych i charytatywnym, a  swoimi pomysłami
   i energią zaraża innych do wspólnego działania.
 6. Sołectwa - ta kategoria została stworzona po to, by wyróżnić mieszkańców okolicznych wsi, którzy nie wiedzą co to nuda, poświęcają czas na pielęgnowanie tradycji, a także angażują się
  w różnorodne akcje organizowane w naszej gminie. Może to być sołtys, stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich lub niesformalizowana grupa działająca w sołectwie..
 7. Młody talent - tu można zgłaszać dzieci i młodzież do 18 roku życia. Młodych ludzi, którzy realizują swoje talenty w dziedzinie sportu, kultury, nauki, angażują się w działalność organizacji młodzieżowych i mają na tych polach szczególne osiągnięcia.
 8. Człowiek Jelcza-Laskowic - ta kategoria poświęcona jest charyzmatycznym osobom, które możemy spotkać w różnych dziedzinach życia np. w służbie zdrowia, wśród policjantów, strażaków, a także zaangażowanym w  różnorodne akcje charytatywne. Można tu również zgłosić pasjonatów, którzy całe swoje serce poświęcają rozwijaniu różnych zamiłowań: działkowców, pszczelarzy, wędkarzy, kolekcjonerów itp.

§9

Nagrodą w konkursie jest statuetka Jelczańsko-Laskowickiego Lwa, przyznawana
w kategoriach wymienionych w §8.

§10

Konkurs podzielony będzie na następujące etapy:

I etap - dokonywanie zgłoszeń od 01.05.2022 r. do 29.07.2022 r.

II etap - ocena formalna zgłoszeń do 05.08.2022 r.

III etap - obrady komisji konkursowej i wybór nominowanych do 12.08.2022 r.

IV etap - głosowanie mieszkańców od 22.08.2022 r. do 18.09.2022 r.

V etap - ogłoszenie wyników oraz  uroczysta gala wręczenia nagród w dniu 02.10.2022 r.

§11

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§12

Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawierającego:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszanej: numer telefonu lub adres e-mail

b) wskazanie kategorii spośród wymienionych w §8,

c) uzasadnienie nominacji oraz opis dokonań kandydata,

d) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia,

e) zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych,

f) zgodę osoby zgłaszanej na przetwarzanie danych osobowych,

g) w przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje sam kandydat - minimum dwie referencje udzielone kandydatowi.

§13

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać:

 1. elektronicznie w formie skanu podpisanego formularza zgłoszeniowego , poprzez przesłanie go na adres: um.konkurs@jelcz-laskowice.pl z dopiskiem: „Lwy 2022”.
 2. listownie na adres Organizatora: Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, 
 Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 3. złożenie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
  Jelcz-Laskowice z dopiskiem na kopercie: „Lwy 2022”.

§14

Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zostanie doręczone do Organizatora w terminie określonym w §10 pkt 1.

§15

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu

§16

Ocena formalna złożonego zgłoszenia obejmuje: kompletność, poprawność i zgodność danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.

 

§17

Po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszenia, w celu potwierdzenia woli udziału
w konkursie, Organizator nawiązuje kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem adresu
e-mail ze wszystkimi zgłoszonymi osobami i organizacjami, umożliwiając poprawę lub aktualizację zgłoszenia.

§18

W celu wyłonienia nominowanych spośród wszystkich zgłoszeń, Organizator powoła Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w której skład wchodzić będą osoby powołane przez Burmistrza Jelcza-Laskowic posiadające kwalifikacje związane z kategoriami wymienionymi w §8 oraz dwóch mieszkańców wybranych drogą losowania za pośrednictwem platformy społecznościowej Facebook. Mieszkańcy pod  specjalnie przygotowanym postem konkursowym odpowiedzą  na pytanie „Dlaczego akurat Ty powinieneś/aś znaleźć się w Komisji konkursowej?”

§19

Głosowanie podzielone będzie na 2 tury:

 1. W 1 turze każdy z członków Komisji oddaje po 1 głosie na maksymalnie 3 osoby / organizacje w każdej kategorii. Do II tury, czyli głosowania mieszkańców wchodzą 3 osoby / organizacje z największą liczbą głosów.
 2. W 2 turze każdy mieszkaniec oddaje po 1 głosie w każdej kategorii, za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie: http://www.jelcz-laskowice.pl/lwy2022

§20

Laureatem w każdej z kategorii wymienionych w §8, zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od mieszkańców.

§21

Głosowanie Komisji jest tajne, a członkowie Komisji zachowują poufność w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń.

§22

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§23


Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, w której poza laureatami, uczestniczyć mogą nominowani kandydaci, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.


IV. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie

§24

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pana/Pani prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jelcz-Laskowice, z siedzibą
  w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24;
 2. Burmistrz Jelcza-Laskowic wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
  i realizacji swoich praw. Inspektor Ochrony Danych e-mail iod@jelcz-laskowice.pl,
  71 381 71 49; ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach określonych w udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udział w konkursie o statuetkę
  Jelczańsko-Laskowickiego Lwa
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Jelcz-Laskowice przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina
Jelcz-Laskowice.

 1. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji,
 2. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

- podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak podstaw prawnych do udziału w konkursie „Jelczańsko-Laskowicki Lew”

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej

§25

Każda osoba uczestnicząca w uroczystej gali konkursowej godzi się z możliwością publikacji
w mediach jej wizerunku.


V. Postanowienia końcowe

 

§26

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z udziału w Konkursie, w szczególności w przypadku:

a) naruszenia postanowień Regulaminu;

b) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu zgłoszeniowym;

c) braku zgody kandydata na udział w Konkursie, w tym na przetwarzanie danych

§27

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia Konkursu lub niektórych jego etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w §10 Regulaminu.

§28

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej.

§29

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora.

§30

Osoba zgłoszona do konkursu ma prawo zrezygnować z udziału w konkursie. Rezygnacja powinna być zgłoszona Organizatorowi drogą elektroniczną na 
adres e-mail: um.konkurs@jelcz-laskowice.pl

§31

Sytuacje nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

§32

Obsługę techniczną konkursu zapewniają
pracownicy promocji Urzędu Miasta
i Gminy Jelcz-Laskowice.

§33

Regulamin dostępny jest na stronie http://www.jelcz-laskowice.pl/lwy2022 oraz na fanpage Urzędu Miasta i Gminy https://www.facebook.com/JLstronaoficjalna

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka