Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Sukces zeszłorocznej edycji

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice!”

§1
WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice” zwanego dalej „Konkursem” jest
  Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice przy ul. Witosa 24 w Jelczu-Laskowicach
 2. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku.
 3. Tematem Konkursu jest hasło „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice”
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
  (www.jelcz-laskowice.pl) oraz na fanpage’u Organizatora.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się 30.09.2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, a wernisaż nagrodzonych prac pod Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-laskowice w formie wystawy plenerowej.
 6. Celem konkursu jest:
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
 • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości.
 • Propagowanie walorów przyrodniczych, architektonicznych i społecznych regionu Miasta
  i Gminy Jelcz-Laskowice, w którym żyjemy.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 1. Terminarz:
 • przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od 01.06.2022 r. do 09.09.2022 r.
 • powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 12.09.2022 r. – 14.09.2022 r.
 • wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 30.09.2022 r.

§2
WARUNKI UCZESNICTWA

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę do każdej kategorii:

 • Tak kocham wypoczywać w mieście i gminie Jelcz-Laskowice – w tej kategorii mile widziane są zdjęcia z aktywnego wypoczynku mieszkańców ukazujące walory turystyczne naszej gminy.
 • Tak kocham pracować w mieście i gminie Jelcz-Laskowice – ta kategoria ma za zadanie pokazanie mieszkańców oraz pracodawców w ich miejscach pracy. Czy to w zakładach produkcyjnych, w oświacie, w usługach, w rolnictwie itd. Wachlarz możliwości jest nieograniczony.

 • Tak kocham sport w mieście i gminie Jelcz-Laskowice – to prawdziwa gratka dla wszystkich fotografów, możliwość pokazania emocji podczas zawodów sportowych oraz siły woli i wytrwałości w codziennych treningach.
 • Tak kocham motoryzację w mieście i gminie Jelcz-Laskowice – z tą branżą nasze miasto związane jest od początków istnienia. Coś dla pasjonatów starych samochodów, oklejania aut
  i tuningu, a także uczestników wielkich wydarzeń motoryzacyjnych.

 

 1. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstw).
 2. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: um.konkurs@jelcz-laskowice.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
 3. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
 4. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria _Tytuł zdjęcia.
 5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG w poziomym układzie. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
 6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
 7. Organizator dopuszcza nadsyłanie serii zdjęć, maksymalnie 4 sztuki w jednej pracy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby (Oświadczenie nr 2 w formularzu rejestracyjnym).
 10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

§3
JURY

 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
 2. Jury wybierze dwanaście prac, po 3 z każdej kategorii.
 3. Prace, które zajmą pierwsze miejsca w każdej z czterech kategorii zostaną umieszczone na pamiątkowych pocztówkach promujących Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice.
 4. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, tj. za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii zostaną umieszczone w kalendarzu na 2023 rok, wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
 5. Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów: zgodności z tematem, techniką i wyznaczonym formatem, jasności przekazu, estetyki wykonania, oryginalności ujęcia tematu.
 6. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
 7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§4
NAGRODY

 1. Nagrodami są:
 • za zajęcie 1 miejsca - karta podarunkowa do sieci sklepów MediaExpert w wysokości 500zł
 • za zajęcie 2 miejsca - karta podarunkowa do sieci sklepów MediaExpert w wysokości 300zł
 • za zajęcie 3 miejsca - karta podarunkowa do sieci sklepów MediaExpert w wysokości 200zł
 1. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i internecie.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną do dnia 16 września 2022 r. lub telefonicznie.
 5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody.
 6. Nagrody nieodebrane do 31 października 2022 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego, co traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jelcz-Laskowice, zlokalizowana w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24.
 3. Inspektor Ochrony Danych - e-mail iod@jelcz-laskowice.pl, tel. 71 381 71 49.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Tak kocham miasto i gminę Jelcz-Laskowice”.
 5. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
 7. dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 8. Każdy uczestnik konkursu ma prawo żądania od Administratora wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody (cofnięcie zgody powoduje rezygnację z udziału w konkursie).
 9. Każdy uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jelcz-laskowice.pl,
 2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 • jest autorem załączonych fotografii,
 • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
 • zgadza się na publikacje zdjęć na stronie jelcz-laskowice.pl oraz
  w serwisie społecznościowym Facebook w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
 • zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.

 1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 2. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału
  w Konkursie.
 5. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka