Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że została zwołana XLIX Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, która odbędzie się 29 lipca 2022r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

 

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej:

 

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej..
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
 4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
 5. Sprawy samorządowe.
 6. Raport o stanie Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2021 – DEBATA.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic wotum zaufania.
 8. Przedstawienie przez Burmistrza sprawozdania finansowego Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz–Laskowice za 2021 r. .
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz:
 10. przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 09 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz–Laskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2021 rok,
 11. przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach z dnia 06 lipca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic z tytułu wykonania budżetu na 2021 r.,
 12. przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Jelcza–Laskowic z tytułu wykonania budżetu na 2021 r.,
 13. przedstawienie, przez stałe komisje Rady Miejskiej, stanowiska w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic z tytułu wykonania budżetu na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jelcz–Laskowic za 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022 – 2030.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Jelczu-Laskowicach, w skład której wchodzą działki o nr: 10 AM-20, 16 AM-21, 2/2 i 4/2 AM-23 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Jelczu-Laskowicach, w skład której wchodzą działki o nr: 20, 22, 23, 25, 28 AM-17 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej
  w Minkowicach Oławskich, oznaczonej jako działka nr 500 AM-2 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziuplinie.
 23. Roczne sprawozdanie z realizacji programu „Jelcz-Laskowice przyjazny Seniorom” – stan na dzień 18 lipca 2022 r.
 24. Komunikaty organów Gminy.
 25. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka