Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022.2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciel nieruchomości do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej oraz musi posiadać dokumenty potwierdzające odbiór tych nieczystości, tj. umowę i faktury. Przedsiębiorca odbierający nieczystości ciekłe jest zobowiązany do posiadania stosownych zezwoleń.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie tego obowiązku na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297 ze zm.), a także nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2). Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

 W związku z powyższym apeluje o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (w miejscowościach objętych kanalizacją).

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

 

 

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka