Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr  BN.0050.1145.2023 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert z dnia 30.12.2022r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)

                                                                  zarządzam:

  §1

Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący - Marek Szponar – zastępca Burmistrza Jelcza-Laskowic,
  2. Członek – Katarzyna Witkowska − pracownik UMiG Jelcz-Laskowice,
  3. Członek – Aleksander Bajsarowicz – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS z siedzibą w Jelczu-Laskowicach
  4. Członek - Piotr Piechota – przedstawiciel Towarzystwa Siatkarskiego „VOLLEY” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach
  5. Członek - Krzysztof Bochnia − przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynenckie „Tęcza” z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

 §2

Komisja Konkursowa powołana została na czas określony w celu oceny i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym z dnia 30.12.2022r., w stosunku do którego termin składania ofert upłynął w dniu 23.01.2023 r.

  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka