Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Grudniowa sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLII Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, które odbędą się 29 grudnia 2017 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miejskiej.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.

4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

5. Sprawy samorządowe.

6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz –Laskowice na 2018 rok, oraz:

odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,

odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej,

dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian w formie autopoprawki,

głosowania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz -Laskowice na lata 2018 - 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół w gminie Jelcz-Laskowice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach
w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Jelczu-Laskowicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Jelczu – Laskowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jelczu – Laskowicach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Minkowicach Oławskich w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Minkowicach Oławskich.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK", działki o nr 13/392 AM-1, obręb ewidencyjny Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Minkowicach Oławskich.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach na 2018 rok.

23. Komunikaty organów Gminy.

24. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Bejda

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Imię
Treść

Stopka