Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

 • Kapitał ludzki narodowa strategia spójności

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Program stanowi w znacznej części kontynuację działań realizowanych w pierwszym okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem PO KL jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych.

W ramach Programu wsparciem obejmowane są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane
z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Centralne:
I. Zatrudnienie i integracja społeczna
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III. Wysoka jakość systemu oświaty
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
V. Dobre rządzenie

Regionalne:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
X. Pomoc techniczna

 

www.efs.dolnyslask.pl

www.pokl.dwup.pl

www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl

 

Szkoła przyjazna uczniom

Projekt realizowany jest przez gminę Jelcz-Laskowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Całkowita wartość projektu:         1 209 460,00 zł
w tym wartość dofinansowania:   1 209 460,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 r. do 31.07.2012 r.

Główny cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jelcz-Laskowice od 01.10.2010 r. do 31.07.2012 r. poprzez kierowanie wsparcia do uczniów i uczennic mających trudności w nauce, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci zdolnych.

Cele szczegółowe:
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
- rozwój kompetencji kluczowych uczniów/uczennic poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w zakresie matematyki, języka obcego, ICT, przedmiotów przyrodniczo – ekologicznych i zajęć teatralnych,
- wyrównywanie szans uczniów i uczennic zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację opieki
i doradztwa specjalistyczno – psychologicznego, logopedycznego i pedagogicznego,
- podniesienie poziomu świadomości uczniów i uczennic w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej poprzez organizację zajęć i konsultacji z doradztwa zawodowego.

W ramach projektu zrealizowano:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze matematyczno -przyrodnicze,
 • zajęcia pozalekcyjne,
  - Matematyka dla aktywnych,
  - Koło przyrodniczo - ekologiczne,
  - Koło informatyczno – multimedialne,
  - English for you,
  - Koło teatralne
 • opieka specjalistyczno – psychologiczna
  - Polubić szkołę,
  - Opieka logopedyczna,
  - Indywidualne poradnictwo psychologa,
  - Warsztaty z zakresu profilaktyki stresu i agresji
 •  doradztwo zawodowe.

W projekcie brali udział uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Jelcz-Laskowice.

Więcej informacji w Biurze Projektu:
Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Pokój nr 28, tel. 71/381 71 43

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Całkowita wartość projektu:          345 935,76 zł
w tym wartość dofinansowania:    345 935,76 zł

Okres realizacji projektu: od 01.02.2011 r. do 31.08.2013 r.

Główny cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jelcz-Laskowice poprzez indywidualizację procesu kształcenia w okresie od 01.02.2011 r. do 31.08.2013 r. w zajęciach z trudnościami w nauce, logopedycznych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej oraz rozwijających ich szczególne uzdolnienia.

Cele szczegółowe:
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych w gminie Jelcz-Laskowice możliwości uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami,
- przezwyciężenie u 90 osób z klas I – III szkół podstawowych niepowodzeń szkolnych w czytaniu, pisaniu
i zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- udzielenie pomocy logopedycznej co najmniej 57 uczniom i uczennicom klas I – III szkół podstawowych,
- udzielenie pomocy psychologicznej co najmniej 36 osobom z klas I – III szkół podstawowych,
- pomoc co najmniej 122 uczniom i uczennicom klas I – III szkół podstawowych w ćwiczeniach korygujących wady postawy,
- rozwinięcie zainteresowań i zdolności 110 uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych,
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w gminie Jelcz-Laskowice metod nauczania.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno–przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne, teatralne, plastyczne

W projekcie brali udział uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Jelcz-Laskowice.

Więcej informacji w Biurze Projektu:
Zespół Ekonomiczno–Administracyjny,
ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice,
tel. 71 318 11 28

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka