Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

  • PROW

PROW na lata 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

PROW 2007 – 2013 w Polsce stanowi największe źródło wsparcia przetwórstwa i marketingu produktów rolnych, na które z budżetu unijnego przewidziano kwotę ok. 13 mld euro. Głównym celem programu jest poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Zasięg programu obejmuje cały kraj i uwzględnia indywidualne cechy regionów poprzez możliwość różnicowania kryteriów dostępu.

www.minrol.gov.pl

www.umwd.dolnyslask.pl/prow

www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie

 

Instrumenty PROW 2007 – 2013 podzielono na 4 osie priorytetowe, wśród których można wyszczególnić działania realizowane przez Urzędy Marszałkowskie:

Oś 1 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Oś 2 -  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi

Oś 4 - Leader

 

Oś 2 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie etap 4-5

 

Całkowita wartość projektu: 2 282 399,49 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (50,00 %): 939 021,00 PLN

Okres realizacji: 25.06.2009 – 25.10.2011

Cel ogólny operacji: poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową w miejscowościach Chwałowice i Dębina poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, co bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.

 

 Energia Słońca – oświetlenie solarne na obszarach wiejskich w gminie Jelcz-Laskowice


Całkowita wartość projektu: 225 592,45 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (50,00 %): 91 704,00 PLN

Okres realizacji: 11.04.2012 – 02-07-2013

Cel ogólny operacji: poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia przy obiektach użyteczności publicznej (place zabaw, miejsca rekreacji, szkoły publiczne) w miejscowościach gminy Jelcz-Laskowice poprzez zastosowanie lamp solarnych, co zapewni lepsze i bezpieczniejsze warunki życia mieszkańcom wsi oraz wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych - Energii Słońca.

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych

 

 

Całkowita wartość projektu: 5 412 000,00 PLN

Przyznana beneficjentowi pomoc (50,00%): 2 118 443,00 PLN

Okres realizacji: 28.11.2013 – 30.06.2015

 

Cel ogólny operacji: poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową w miejscowościach Kopalina i Miłocice Małe poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, co bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.

 

 

Oś 4 - Leader

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”/ Odnowa i rozwój wsi

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy z przeznaczeniem części pomieszczeń na świetlicę wiejską w Wójcicach

 

Całkowita wartość projektu: 529 771,58 PLN
Przyznana Beneficjentowi pomoc (75,00 %): 324 563,00 PLN

Okres realizacji: 28.01.2010 – 25.01.2012

Cel ogólny operacji: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych we wsi Wójcice i integracja społeczności lokalnej poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla mieszkańców Wójcic oraz mieszkańców gminy Jelcz-Laskowice.

 

Zagospodarowanie placu w centrum Miłoszyc


Całkowita wartość projektu: 331 582,38 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (80,00 %): 215 663,00 PLN

Okres realizacji: 17.11.2010 – 25.06.2012

Cel ogólny operacji: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowienie terenu rekreacyjnego i modernizację placu zabaw w centrum wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez uporządkowanie przestrzeni publicznej w pobliżu zabytkowego kościoła.

  

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”/ Małe projekty

 

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wójcicach
 

Całkowita wartość projektu: 16 525,06 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (80,00 %): 10 565,88 PLN

Okres realizacji: 26.11.2012 – 09.07.2013

Cel ogólny operacji: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Wójcice oraz okolicznych miejscowości poprzez zakup wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Wójcicach

  • Świetlica w Wójcicach
  • Świetlica w Wójcicach
  • Pomieszczenie kuchenne

Gabloty informacyjne dla sołectw z gminy Jelcz-Laskowice


Całkowita wartość projektu: 31 347,54 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (80,00 %): 20 750,35 PLN

Okres realizacji: 26.11.2012 – 12.08.2013

Cel ogólny operacji: poprawa wizerunku zagospodarowania przestrzeni życia codziennego, lepszy dostęp do informacji oraz wzrost świadomości i integracji mieszkańców wybranych miejscowości z gminy Jelcz-Laskowice poprzez montaż nowych gablot informacyjnych.

  • Gabloty

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dziuplinie

 

Całkowita wartość projektu: 16 985,90 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (80,00 %): 11 047,73 PLN

Okres realizacji: 26.11.2012 – 08.11.2013

Cel ogólny operacji: spełnienie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Dziuplina oraz okolicznych miejscowości poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dziuplinie.

  • Umeblowane pomieszczenie
  • Stół stojący na świetlicy

Wyposażenie świetlic wiejskich w Piekarach i Miłocicach Małych
 

Całkowita wartość projektu: 13 376,25 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc (80,00 %): 8 700,00 PLN

Okres realizacji: 10.06.2013 - 10.02.2014

Cel ogólny operacji: spełnienie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Piekary i Miłocice Małe oraz okolicznych miejscowości poprzez zakup wyposażenia dla prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich.

  • Świetlica wiejska Piekary

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłoszyc

 

Całkowita wartość projektu: 82 599,75 PLN
Przyznana beneficjentowi pomoc: 25 000,00 PLN

Okres realizacji: 10.06.2013 - 02.12.2014

Cel ogólny operacji: spełnienie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Miłoszyce oraz okolicznych miejscowości poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Miłoszyc.

  • Parking samochodowy

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka