Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Menu

Treść

Zarządzenie nr  BN.0050.1196.2023

Burmistrza Jelcza-Laskowic

z dnia 16 marca 2023 r.

 

 w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Jelczu-Laskowicach w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1.

 

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach
  w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku.

 2. Rozpoczęcie konsultacji nastąpi w dniu 17 marca a zakończenie w dniu 30 marca
  2023 r.

 3. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian do ww. uchwały należy składać w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu, do dnia 30 marca 2023 r., lub bezpośrednio na adres
  e-mail: pozytek@jelcz-laskowice.pl z dopiskiem ("KONSULTACJE Kąpielisko")

 4. Projekt uchwały został zamieszczony: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

 5. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Z upoważnienia Burmistrza

                Marek Szponar

           Zastępca Burmistrza

 

 

 

Projekt z dnia 17 marca 2023 r.

zatwierdzony przez ...............................................

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia .................... 2023 r.

w sprawie określenia  sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2023 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2023 roku poz. 40) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne  (Dz. U z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)  Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje :

§ 1.

 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice w 2023 r. obejmujący jedno kąpielisko: "Pierwszy Staw Jelczański" znajdujące się na terenie gruntu nr 10 AM 10, obręb Jelcz-Laskowice, gmina Jelcz-Laskowice.

 2. Granice kąpieliska , o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

 3. Organizatorem kąpieliska , o których mowa w ust. 1 jest Pływalnia Miejska w Jelczu-Laskowicach.

§ 2.

Określa się sezon kąpielowy w okresie od 24 czerwca 2023 r. do 27 sierpnia 2023.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

 

  • mapka kąpieliska

wstecz

Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Kontakt

Stopka